Centrummanagement Visie

Visie Centrummanagement Oisterwijk 2019

Om invulling te geven aan de uitgangspunten van Centrummanagement Oisterwijk is de
volgende visie geformuleerd:
Ondernemers, gemeente en vastgoed bouwen als partijen samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief hoogwaardig centrum. Onze doelstelling is om de positie van het centrum van Oisterwijk in relatie tot concurrerende plaatsen continu te verbeteren. Wij staan voor een centrum in een groene gemeente dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, cultuur en recreëren worden in samenhang benaderd.
Wij vormen een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen.

De handen in elkaar slaan, over grenzen heen denken en handelen, continu het centrum verbeteren in alle opzichten zijn de uitdagingen waar wij voor staan, dit alles onder het motto van “Samenwerking is de sleutel tot succes”.

“Het in samenwerking met de bij het centrum betrokken partijen versterken van de lokale en regionale aantrekkingskracht, en daarmee het economisch functioneren, met het behoud van het authentieke karakter”

Centrum

Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor. Samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties moeten werken als een ‘vliegwiel’, het Centrummanagement zal zich hier als initiator inzetten.
Doel is de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Van groot belang is het voorkomen of terug dringen van leegstand en eventueel tijdelijke oplossingen te bieden. Verder zetten partijen zich samen in voor een optimale aantrekkelijkheid en goede vestigingsvoorwaarden, zodat het ondernemen hiervan kan profiteren. Het netwerk met de vastgoedsector speelt hierin een belangrijke factor. Samenwerking met de VOC dient te worden geoptimaliseerd. Zitting in het bestuur is een welkome stap tot verdere intensieve samenwerking. Deze is al reeds ingevuld met de persoon van Dhr. Piet Reinders.

Het centrum van Oisterwijk* gaat de uitdagingen voor de toekomst aan. Economische-, internet- en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creëren van nieuwe kansen. Zaak is om hier op te anticiperen vanuit visie en doelstellingen, waarbij krachten van alle belanghebbenden worden gebundeld en activiteiten gezamenlijk worden opgepakt.
In het startjaar 2013 van Centrum Management is veel aandacht besteed aan het fenomeen “Het Nieuwe Winkelen”. Ondernemers in het centrumgebied hebben training en begeleiding gekregen over hoe in te spelen op veranderingen in het consumentengedrag als gevolg van Internet en social media. Na een jaar hebben we besloten om een andere keuze te maken voor verdere ontwikkeling en profilering. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met de site bezoekoisterwijk.nl en natuurlijk deze site die we incidenteel gebruiken voor promotie van evenementen. Verder werken we met social media onder diverse namen, toegespitst op het dan geldende evenement.

Bewoners en bezoekers komen in toenemende mate voor de beleving en betekenis die het centrum te bieden heeft. Oisterwijk is nadrukkelijk onderscheidend in de regio met haar horeca- en winkelaanbod.
Naast het authentieke dorpshart en het gedifferentieerd aanbod heeft het centrum een goede onderscheidende reputatie op het gebied van horeca- en winkelbestand. Een breed en gevarieerd cultureel aanbod geeft ook nog een extra impuls aan de aantrekkelijkheid van Oisterwijk.
De detailhandelsstructuurvisie van 2016 ondersteunt onze mening. Alsmede het rapprot voor Economische Visie van 2017.
Belangrijk is het feit dat er door de ontwikkeling van de KVL geen deling van het centrum ontstaat. We moeten het niet uit elkaar trekken. We staan dus voor 1 recreatief totaal winkel-, horeca- en voorzieningenaanbod in het bestaande centrum. Hooguit moet de ontwikkeling van de KVL iets bieden wat elkaar kan versterken.
Het functioneren van de weekmarkt dient besproken te worden met de ambulante handel en de gemeente. Ondernemers, behalve de horeca, geven aan weinig te profiteren van de weekmarkt. De huidige opstelling en locatie vragen hernieuwde afwegingen voor een kwalitatieve markt.
De gehouden enquête onder de leden en winkeliers onderschrijft dit. In 2018 is het Centrumanagement toegetreden tot de marktcommissie. Uit het rapport vn het onderzoeksbureau I&O en de huidige marktlieden, bleek dat dit wenselijk was. De nieuwe marktverordening is reeds ingevoerd. Dit jaar moet het aangevuld worden met een inrichtingsplan, waar regels worden beschreven.
 

* Centrum van Oisterwijk: wordt bedoeld het centrum volgens de afbakening reclamebelasting in het BRO Rapport

Bereikbaarheid en parkeren

Het centrum moet voor bezoekers op alle dagen van het jaar bereikbaar zijn en het parkeeraanbod moet tijdens de drukke dagen afgestemd zijn op de behoefte. Doelstelling is om de parkeerdruk en regulatie waar mogelijk is, te verbeteren. Ook de bewegwijzering laat te wensen over.
De gemeente heeft een parkeerevaluatie opgesteld met behulp van een klankbordgroep. Wij als Centrummanagement hebben zitting gehad in deze groep en zullen waar nodig, onze inbreng aanleveren en verdedigen. Een aantal knelpunten moet worden aangepakt.
Vooral de leegstand op de Spoorlaan is een speerpunt. E.e.a. staat vermeld in het rapport wat onlangs is aangeboden aan het college. We wachten nog steeds op een invoering van de aangeboden verbeteringen.
De gemeente heeft op aandringen van het CM en vanuit klachten van bezoekers een onderzoek ingesteld voor verbetering.

Marketing, promotie en communicatie

Middels promotionele en communicatieve activiteiten wordt de belevingssfeer en aantrekkingskracht van het centrum ondersteund en continu gepromoot, de vrijetijdseconomie versterkt en een impuls gegeven aan verblijftoerisme. Het vermarkten van het merk “Oisterwijk Parel in ’t Groen” is een van de gezamenlijke doelstellingen. In 2019 zal daarom het project Citymarketing worden uitgerold waarvan wij stakeholder zijn.
Het stimuleren van groei is zowel gericht op de zakelijke markt als op de bedrijvigheid in het centrum door het vestigen van nieuwe bedrijven.
Leegstand moeten we zien te voorkomen door samenwerking van alle partijen. De gemeente en vastgoedsector spelen hierin een belangrijke rol. Wij zullen indien nodig daarin bemiddelen en assistentie bieden.
De koopzondagencampagne zal waar nodig worden ondersteund met evenementen of reclame.

Gedurende het hele jaar zullen we de deelnemers op de hoogte houden door nieuwsbrieven, persoonlijk contact en diverse bijeenkomsten. De website kan hiervoor ook worden ingezet. Momenteel on-line op www.bezoekoisterwijk.nl
Het maandelijkse overleg met de gemeente helpt om informatie snel door te geven of snel te kunnen ingrijpen bij problemen of bepalende kwesties inzake gemeentelijke onderwerpen.

Evenementen

Vernieuwende en creatieve initiatieven worden gefaciliteerd en binnen vigerend beleid financieel door ons ondersteunt. Kwalitatief goede evenementen moeten worden behouden en evenementen die positief bijdragen aan het imago van het centrum worden ondersteund met financiën en/of werkgroepen. Een aantal evenementen zijn al “geadopteerd” en gezamenlijk met werkgroepen in uitvoering genomen. Komend jaar zullen bestaande evenementen worden uitgebouwd of nieuwe worden toegevoegd.
Van groot belang is het feit dat grote evenementen wel doorgang vinden. Art in Oisterwijk is hiervan een voorbeeld. Andere nieuwe evenementen zullen we daar waar mogelijk ondersteunen. Met name de Nostalgische Kermis in april,foodtrucks en de modedag in de maand september, en nog veel meer(Zie agenda).
WinterglO'w in december is het grootste evenement wat onder de paraplu hangt van Centrummangement. Telkenmale is de opzet groter.

De participatiegraad onder de ondernemers voor collectieve evenementen dient hoog te blijven.
Het Centrummanagement ziet hierin een rol als communicator en ondersteuner. Door evenementen te koppelen kunnen kosten worden gedrukt geeft het een hoger bezoekersaantal.

Prioriteiten en aandachtsgebieden:

1. Behoud en versterking van het hoogwaardige kwaliteitsniveau van de retail- en horecasector in het centrumgebied

Aandachtsgebieden:
a. In samenwerking met vastgoedsector alert inspelen op ontwikkelingen in leegstand
b. Bewaking kwaliteit nieuwe vestigingen in retail en horeca
c. Bevordering ontwikkeling sector kunst en cultuur in centrumgebied
d. Verhoging belevingswaarde centrumgebied voor bezoekers (feestverlichting, bloembakken, veiligheid, schoon houden, versiering, parkeervoorzieningen)

2. Faciliteren en coördineren van effectieve samenwerking in het centrumgebied tussen retail-, horeca-, vastgoedsector en de gemeente Oisterwijk op het gebied van evenementen, marketing en promotie

Aandachtsgebieden:
a. Optimaal benutten van internet en sociale media ten behoeve van marketing en promotie van centrum- en buitengebied
b. Buitengebiedmanagement uitdrukkelijk betrekken bij promotie en activiteiten
c. Faciliteren van organisatie van evenementen in centrumgebied

3. Het optimaal benutten van synergie-mogelijkheden tussen retail- en horecasector in het centrumgebied en het Buitengebiedmanagement in Oisterwijk en omgeving.

Aandachtsgebieden:
a. Initiëren van effectieve samenwerking tussen ondernemers in het centrumgebied en de recreatiesector(buitengebied)
b. Ontwikkeling van gemeenschappelijke marketing en promotieactiviteiten

4. Het verhogen van de aantrekkelijkheid van Oisterwijk als vestigingsgebied voor ondernemers in retail- horeca en recreatie.

Aandachtsgebieden:
a. Bevordering kwaliteit wegeninfrastructuur en parkeervoorzieningen;
b. Bevordering innovatieve toepassingen op het gebied van LED-verlichting in de publieke ruimte
c. Ontwikkelingen op en rondom het KVL terrein optimaal benutten ter versterking van vestigingsklimaat Oisterwijk evenals het verhogen van de belevingswaarde van bezoekers. Nauwlettend de plannen volgen van de nieuwe eigenaar

Oisterwijk, januari 2019.

Oisterwijk pakt je in

Partners